Tübitak, Ar-Ge ve yenilik çalışmaları için firma ölçeğine ve şekline (şahıs veya şirket) bakılmaksızın katma
değer yaratan tüm firmalara geri ödemesiz hibe destekler vermektedir.
Firmaların sunacağı projelerin sayı ve süre bakımından herhangi bir sınırı bulunmaktadır.
Bu çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir,
- Ürün/hizmet yelpazeniz içerisinde olmayan bir imalat/hizmet için yapacağınız ön çalışmalar,
- Verim arttırıcı komple proses imalatı,
- İthal bir ürünün yerini alacak yerli imalat,
- Mevcut ürün/hizmetlerinizdeki iyileştirmeler,
- Yazılım geliştirme,
- Laboratuar kurma,
ve yukarıda saydığımız işler ile ilgili; malzeme, alet, teçhizat, yazılım hizmet alımı, seyahat, personel, danışmanlık,
Patent/Faydalı Model/Tasarım Tescil Belgesi ile ilgili harcamalar, v.b. harcamalar destek kapsamındadır.


TÜBİTAK 1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir.

Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ),  "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları" uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60' a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Ar-Ge desteğinden, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye' de yerleşik bütün kuruluşlar yararlanabilmektedir. Ar-Ge Desteği ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK' a sunulan proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, Ar-Ge faaliyetinin yapılacağı firmayı ziyaret etmekte, proje personelinden projeye ilişkin bilgilendirmeleri de alarak AGY200-02 proje değerlendirme raporunu hazırlamaktadırlar.

Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında kuruluşlar yazılı olarak bilgilendirilmektedir. Süreç içerisinde;

- Ön Değerlendirmede veya diğer aşamalarda başvurunuzda eksiklik bulunması halinde,
- Kuruluşunuzu ziyaret edecek hakemlerin isim listesinin gönderilmesi,
- Projenizin revize edilmesi gereken durumlarda,
- Grup komitesi sonrası nihai karar bildirimi,
konularında kuruluşlara yazılı bildirimler yapılmaktadır.

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

a) Personel giderleri.

b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK' a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri  Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

g) Malzeme ve sarf giderleri.
TÜBİTAK 1507 - KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ'lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır.

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98'ini oluşturan KOBİ'lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ'lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ'ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Programın amacı nedir?

KOBİ'ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ'leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
- Yatırım Destek Miktarı ne kadardır.
- Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
- Destek Üst Limiti ve Oranı: 400.000 YTL'lik toplam bütçenin 300.000 YTL'si desteklenmektedir.
(Destek oranı % 75 i geçemez)  - Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır.
- Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. Destek kararı verilen projelerde, başvurunun yapıldığı tarihten en fazla üç ay öncesine kadar olan harcamalar kabul edilir. Bu durumda proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden üç ay önceki ayın ilk günü olarak alınır.

Programa kimler başvurabilir. 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL' den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır. Programda hangi giderler desteklenecektir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

a) Personel giderleri.

b) Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

g) Malzeme ve sarf giderleri.

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMLARI

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Türkiye’nin katıldığı EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı; uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’ de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması. Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” geçerli olacaktır.

Kaynak: www.tubitak.gov.tr

Share/Save/Bookmark