Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır.
Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu
ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir.
Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır.
Alınan belgeler,alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.
Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar,Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

GIDA SİCİL İŞLEMLERİ

- Dilekçe
- İşyeri Çalışma İzin Belgesi
- Kapasite Raporu
- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
- Gıda Sicili İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi
- İşyerinde Üretilen Veya Üretilecek Ürün Yada Ürün Gruplarının Adı
- Üretilecek Tüm Ürünler İçin Üretim İzni Alınacağına Dair Taahhütname

ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ

- Dilekçe
- Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
- Marka Tescil Belgesi
- Ürünler İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi
- Üretilecek Ürünün Yüzde Bileşimi
- Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği
- Türk Gıda Kodeksine Uygun Üretim Yapacağına Ve Tarım Ve Köy işleri Bakanlığı'ndan Üretim İzni Alınan Ambalaj Materyali Kullanacağına Dair Taahhütname (İthal İse Kontrol Belgesi Ve Gümrük Giriş Beyannamesi)

NEDEN ? SİCİL, İZİN, TESCİL

YASAL DAYANAK: 4128 SAYILI KANUN ÎLE DEĞİŞİK 560 SAYILI GIDALARIN ÜRETÎMÎ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KHK'NlN 5. MADDESİ
KAPSAM: GIDA MADDELERİ, GIDA İMALİNDE KULLANILAN HAM MADDE VE YARDIMCI MADDELER ÎLE KATKI, AROMA MADDELERİ, VİTAMİNLER, MİNERAL MADDELER, GIDA İLE TEMASTA BULUNAN AMBALAJ VE AMBALAJ MATERYALLERİ
SİCİL SERTİFİKASI NEDİR? KAPSAMDAKİ MADDELERİ ÜRETEN İŞYERİNE VERİLEN BELGE
ÜRETİM İZİN SERTİFİKASI NEDİR? SİCİL SERTİFİKASINA SAHİP İŞYERLERİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERE VERİLEN BELGE OLUP, ÜRÜN BİLEŞİMİNDE DEĞİŞÎKLİK OLMADIĞI TAKDİRDE GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 (ON) YILDIR.
YASAL ZORUNLULUK: KAPSAMDAKİ İŞYERLERİ GIDA SİCİLİNE KAYDOLMAK,SİCİL NUMARASI VE İMAL ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN BİLEŞİMİNDE BULUNAN MADDELERİ TESCİL ETTİREREK ÜRETİM İZNİ ALMAK ZORUNDADIR.
AKSİ TAKDİRDE 4128 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE YASAL İŞLEM YAPILIR.

Share/Save/Bookmark